รื้อถอนโรงงาน

การรื้อถอนอาคารโรงงาน

ขั้นตอนในการรื้อถอนนั้น ผู้รื้อถอนจะขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือแจ้งเลิกประกอบกิจการ จากนั้นเรื่องการรื้อถอน จะต้องมีการประชุมร่วมกันในการวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
พร้อมทั้งมีการขออนุญาตการรื้อถอนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สำหรับการรื้อถอนจะต้องเน้นเรื่องของมาตรการป้องกันเป็นอันดับแรก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบเรื่องของสารตกค้าง รวมทั้งเรื่องการจัดการขยะสารพิษอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ตกค้าง และจะถูกคุมเข้มในเรื่องของมาตรการความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการขยะสารพิษอันตรายที่ตกค้าง พร้อมทั้งต้องมีการแยกวัสดุที่ปนเปื้อนสารพิษที่อันตราย ควรนำไปไว้ในพื้นที่เขตสำรองไว้ก่อน โดยผู้เชียวชาญหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง ส่วนมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการในการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และโรงงานใกล้เคียงรับทราบ การรื้อถอนจะต้องมีการติดตั้งป้ายบอก ระยะเวลาในการรื้อถอน โดยจะมีชื่อของวิศวกรควบคุมงาน และผู้จัดการในการรื้อถอนพร้อมเบอร์โทรศัพย์แจ้งใว้ในป้ายประกาศและจะมีแผงเหล็กกั้นรอบบริเวณโรงงานทั้ง 4 ด้านเพื่อป้องกันความปลอดภัย ขณะที่ทำการรื้อถอน จะมีการทำบันทึกรายงานเป็นประจำทุกวัน ทุกอาทิตย์ หรือ ทุกเดือน เพื่อมอบให้กับผู้ที่กำกับดูแลได้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรและถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิติบัติงานที่วางแผนใว้ ซึ่งอาจจะมีหน่วยงานที่ต้องการเข้าไปตรวจ หาสารเคมีตกค้างส่วนใหญ่เป็นสารปรอท กรด และเคมี อุตสหกรรม จะต้องนำไปกำจัดกับบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ในการรื้อถอนนั้น ผู้รื้อถอนจะทำการขนย้ายวัสดุเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ออกจากอาคารโรงงานก่อน เพื่อให้พื้นที่ด้านในว่างและไม่มีสารไวไฟ หรือสารพิษ ที่จะไหลลงแม่น้ำ คูคลอง ถึงจะเริ่มดำเนินการให้คนขึ้นไปทำการตัดรื้อถอนส่วนของหลังคาโรงงานออกก่อน  ก่อนที่จะทำการทุบส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็ใช้รถแบคโฮเพื่อแยกส่วนของโครงสร้างและผนัง การดำเนินการรื้อถอนนั้น จะมีวิศวกรเข้ามาควบคุมงานรื้อถอนเพื่อให้การรื้อถอนมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ในการดำเนินการรื้อถอนจำเป็นจะต้องสร้างสิ่งป้องกันเป็นโครงเหล็กหรือสังกะสี เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ควรทำการทุบทำลายคอนกรีตด้านบนก่อนแล้ว จากนั้นจึงจะขนถ่ายเศษวัสดุที่ทุบทำลายออกจากอาคารโรงงาน ก่อนที่จะทุบทำลายพื้นของอาคารโรงงาน ในระหว่างการรื้อถอนอาคารโรงงานจะต้องมีแผงป้องกันเศษวัสดุ ตกหล่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารโรงงาน

งานรื้อถอนอาคารโรงงาน รื้อถอนโรงานอุตสหกรรม

ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์โรงงานอุสหกรรม
รื้อถอนงานโครงสร้างทั่วประเทศ
บริการให้คำปรึกษาฟรี!  วีระชัย โทร. 084-9055-581