การรื้อถอนอาคารสำนักงาน 1 ชั้น

การรื้อถอนอาคารสำนักงาน 1 ชั้น


งานรื้อถอนขอคืนพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์

โครงการพิ้นฐานทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟรางคู่ หรือ รถไฟความเร็วสูง การตัดถนนใหม่ ตามแนวผังเมือง หรือขยายโครงข่ายระบบคมนาคม สร้างหรือขยายสวนสาธารณะ เมื่อใดที่ที่ดินหรือสำนักงานที่อยู่ในแนวเขตการเวนคืนที่ดิน ผู้ที่เป็นเจ้าของทุกรายต้องพบกับสภาพแห่งการสูญเสียที่ไม่มีใครปราถนา แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รัฐซึ่งหมายถึงหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ ก็จำเป็นที่จะต้องออกประกาศเวนคืนที่ดินเพื่อให้โครงการขยายสาธารณูปโภคนั้นๆ ดำเนินการต่อไปได้ การเวนคืนที่ดินจะมีการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และให้ราคาชดเชยในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนขั้นตอนในการรื้อถอนนั้น ต้องมีการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานออกก่อน จึงจะสามารถรื้อถอนโดยใช้คนขึ้นไปทำการตัดรื้อถอนส่วนของหลังคา ก่อนที่จะทำการทุบส่วนที่เหลือ หลังจากนั้นก็ใช้รถแบคโฮเพื่อแยกส่วนของโครงสร้างและผนัง การดำเนินการรื้อถอนนั้น จำเป็นต้องสร้างสิ่งป้องกันเป็นโครงเหล็ก โครงไม้หรือสังกะสี เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และการกำจัดขยะหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนออกจากพื้นที่ทำการรื้อถอน

รับเหมารื้อถอน สำนักงาน อาคาร ทั่วประเทศ
บริการให้คำปรึกษาฟรี!  วีระชัย โทร. 084-9055-581